ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

(ห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร)

ห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร เป็น สถานที่รวบรวมสรรพความรู้ด้านการเกษตรและด้านทั่วไปที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนอง ความต้องการของผู้ใช้ภายในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ตลอดจนหน่วยงานและสถาบันอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน กลุ่มบุคคลและผู้สนใจทั่วไป

 • ให้บริการห้องสมุด เช่น บริการการอ่าน การยืม-คืน สืบค้นข้อมูล และจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
 • ให้บริการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library)
 • จัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เช่น ทะเบียนฐานข้อมูล หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) และเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่น
 • ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด

แนะนำห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร

ประวัติห้องสมุด

 • ห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นสถานที่รวบรวมสรรพความรู้ด้านการเกษตรและด้านทั่วไปที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนอง ความต้องการของผู้ใช้ภายในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ตลอดจนหน่วยงานและสถาบันอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน กลุ่มบุคคลและผู้สนใจทั่วไป
 • การดำเนินงานของห้องสมุดระยะแรกเมื่อปี พ.ศ. 2524 มีปริมาณเอกสารหนังสือ และครุภัณฑ์ไม่มากนัก ตั้งอยู่อาคารส่งเสริมการเกษตรหลังที่ 1 ชั้น 5 ขนาดพื้นที่ 60 ตารางเมตร สังกัดกองฝึกอบรม และยังไม่มีบุคลากรเข้ามาบริหารงาน จนถึงปี 2527กรมฯ ได้บรรจุบรรณารักษ์เข้ามาปฏิบัติงานและพัฒนาห้องสมุด พ.ศ. 2530 กรมฯ ได้มีการแบ่งส่วนราชการใหม่ให้งานห้องสมุดมาสังกัดสำนักงานเลขานุการกรม และในปี พ.ศ.2533
 • กรมฯ เห็นว่าห้องสมุดคับแคบ ไม่สะดวกในการติดต่อและให้บริการ จึงให้ย้ายมาอยู่ที่อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 3 มีขนาดพื้นที่ 200 ตารางเมตร เป็นการชั่วคราว
 • พ.ศ. 2537 เมื่อกรมส่งเสริมการเกษตรได้สร้างอาคารหลังใหม่เสร็จเรียบร้อยตั้งชื่ออาคารว่า “ส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์” เป็นอาคารหลังที่ 2 ของกรมส่งเสริมการเกษตร ห้องสมุดจึงได้ย้ายที่ทำการใหม่อีกครั้งมาอยู่ชั้น 5 ของตึกหลังนี้ มีพื้นที่ขนาด 336 ตารางเมตร ซึ่งเป็นที่ตั้งของห้องสมุดในปัจจุบัน และได้ทำการปรับปรุงสถานที่ห้องสมุด เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นคว้า และให้บริการ เพื่อให้เป็นแหล่งจัดเก็บเอกสารข้อมูลด้านการเกษตรและด้านทั่วไป ปัจจุบันมีเอกสารหนังสือประมาณ 20,000 เล่ม
 • 1 ตุลาคม 2545 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการใหม่ให้มีการนำงานห้องสมุด การบริการโสตฯ และ การบริการแจกจ่ายเอกสาร มารวมกัน ตั้งชื่อใหม่ว่า “ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตรโดยสังกัดส่วนพัฒนาเทคโนโลยีการเผยแพร่และฝึกอบรม สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ทรัพยากรและการจัดการ

 1. หนังสือวิชาการทั่วไปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในสาขาหลักของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ สาขาเกษตรศาสตร์ เช่น ด้านส่งเสริมการเกษตร พืชสวน พืชผัก พืชไร่ ดิน ปุ๋ย ไม้ดอกไม้ประดับ เป็นต้น และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านสังคม การบริหาร คอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดยจัดระบบทศนิยมของดิวอี้
 2. เอกสารสิ่งพิมพ์กรมส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ สถิติข้อมูล รายงานการดำเนินงาน รายงานการวิจัย โครงการ เอกสารวิชาการ เอกสารแนวทางการพัฒนาการเกษตรระดับภาค ระดับอำเภอ และระดับตำบล รายงานประจำปี จัดแยกตามประเภทของสิ่งพิมพ์
 3. วารสาร มีทั้งวารสารใหม่ และวารสารเย็บเล่ม จัดเรียงตามตัวอักษรของชื่อวารสาร ก- ฮ
 4. จุลสารด้านเกษตรและที่เกี่ยวข้อง เป็นเอกสารเผยแพร่ เอกสารคำแนะนำ ของกรมฯ และ หน่วยงานอื่นๆ จัดเรียงตามหัวเรื่อง ของเนื้อหาเรื่องนั้น ๆ ตามตัวอักษร ก –ฮ
 5. หนังสือราชกิจจานุเบกษา จัดเรียงตามลำดับปี พ.ศ.2514
 6. วิทยานิพนธ์และงานวิจัยต่างๆ
 7. สารานุกรม – พจนานุกรม
 8. หนังสือรายงานประจำปี จัดเรียงตามหน่วยงาน
 9. หนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์เบ็ดเตล็ดต่างๆ
 10. ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ
 • ฐานข้อมูลงานวิจัยส่งเสริมการเกษตร จำนวน 1,000 ระเบียน
 • ฐานข้อมูลหนังสือห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library)

สถานที่ : เวลาทำการ

สถานที่ : ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร(ห้องสมุด) กรมส่งเสริมการเกษตร อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ ชั้น 5 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เวลาทำการ

 • เปิดบริการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.
 • ปิดทำการ วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
 • โทร. 0-2579-2594, 0-2940-6080-94 ต่อ 440, 446

บริการห้องสมุด

 • บริการยืม – คืน
 • บริการตอบคำถามช่วยการค้นคว้า
 • บริการค้นเรื่อง
 • บริการแนะนำการใช้ห้องสมุด
 • บริการข่าวสารทันสมัย

บริการสืบค้นฐานข้อมูลจากคอมพิวเตอร

 • ผู้มีสิทธิ์ใช้ : สมาชิก
 • ผู้มีสิทธิใช้บริการ : ข้าราชการ พนักงานราชการ และะลูกจ้างกรมส่งเสริมการเกษตร บุคคลภายนอก

ระเบียบการยืม

 • ยืมหนังสือสิ่งพิมพ์ทั้งหมด จำนวน 5 เล่ม เป็นเวลา 7 วัน

ระเบียบการใช้ห้องสมุด

 • ฝากสิ่งของ กระเป๋า ก่อนเข้าใช้บริการห้องสมุด
 • ลงชื่อในสมุดผู้ใช้บริการ
 • ห้ามนำหนังสือออกจากห้องสมุดก่อนได้รับอนุญาต
 • ห้ามทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนความสงบของผู้อื่น
 • ห้ามทำการใด ๆ ซึ่งเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของห้องสมุด หากฝ่าฝืนอาจถูกตัดสิทธิ์การใช้ห้องสมุดและมีความเสียหายเกิดขึ้นต้องชดใช้