ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

เมื่อเกษตรกรทำการเพาะปลูก จำเป็นที่จะต้องเผชิญกับปัญหาศัตรูพืช ทั้งโรค และแมลง การใช้ชีวภัณฑ์ในการควบคุมศัตรูพืชจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เกษตรกร มีผลผลิตที่มีคุณภาพ และช่วยลดการใช้สารเคมีในแปลงเกษตรได้อีกด้วย ชวนอ่านเรื่องราวจากทั้ง 4 เอกสารแนะนำ ดังนี้1. เชื้อราเมตาไรเซียม แอนนิโซพลิอีคลิกอ่าน : https://bit.ly/3RZOh5k 2. การใช้เชื้อจุลินทรีย์ (ชีวภัณฑ์) ในการควบคุมศัตรูพืชคลิกอ่าน : https://bit.ly/3kkeiKL 3. มาตรฐานชีวภัณฑ์ (ผลิตภัณฑ์ชีววิธี)

การควบคุมภายใน (Internal Control) เครื่องมือสำคัญในการกำกับดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ความหมายของการควบคุมภายใน การควบคุมภายใน (Internal Control) หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงาน ฝ่ายบริหารและบุคลากรของหน่วยงานจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ แนวคิดของการควบคุมภายใน ดาวน์โหลดไฟล์ PDF. ที่มา : วารสารส่งเสริมการเกษตรปีที่

วารสารส่งเสริมการเกษตร ปีที่ 57 ฉบับที่ 316 (พฤษภาคม – มิถุนายน 2567) ดาวน์โหลดไฟล์ PDF. สารบัญ/contents หน้า 2 Smart DOAEการควบคุมภายใน (Internal Control) เครื่องมือสำคัญในการกำกับดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ หน้า 4 เกษตรต่างแดนคงคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรไทยในตลาดส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน

เพลี้ยจักจั่นฝอยทุเรียน (Durian leafhopper) วงจรชีวิต ลักษณะการทำลาย แนวทางการป้องกันกำจัด เขตกรรม วิธีกล ชีววิธี สารเคมี การใช้สารเคมี เช่น สารเคมีที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดกลุ่มเพลี้ยจักจั่น ได้แก่ การใช้สารเคมีกำจัดแมลงเพื่อแก้ไขปัญหาการดื้อยาของเพลี้ยจักจั่น ควรพ่นสารเคมีที่มีกลไกการออกฤทธิ์แตกต่างกันสลับกันตามวงจรชีวิตของแมลง สำหรับเพลี้ยจักจั่นมีวงจรชีวิตประมาณ 1 เดือน ดังนั้น ควรใช้สารที่มีกลไกเดียวกันไม่เกิน 1

คำแนะนำการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ เฝ้าระวังการระบาดของหนอนกระทู้ เนื่องจากช่วงนี้พบการระบาดของหนอนกระทู้หอม และหนอนกระทู้ผักเข้าทำลายมันสำปะหลังในหลายพื้นที่ นอกจากนี้ยังพบหนอนกระทู้กล้าเข้าทำลายในข้าว และหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดเข้าทำลายข้าวโพด ประกอบกับสภาพอากาศที่แห้งแล้งเป็นเวลานาน และเริ่มมีฝนตกในหลายพื้นที่ ทำให้ดักแด้ที่พักตัวอยู่ในดินพัฒนาเป็นตัวเต็มวัย (ผีเสื้อกลางคืน) และวางไข่ สภาพอากาศเช่นนี้ทำให้วงจรชีวิตหนอนสั้นลง ขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างและเข้าทำลายหลายชนิดพืช รูปร่างลักษณะ หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด : fall armyworm (Spodoptera frugiperda (J.E.

เปิดรับสมัคร อบรมการบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ ปี 67 (รุ่น 2) ขอเชิญชวนเกษตรกร ผู้นำเกษตรกร (อกม./YSF/SF) เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า ในปัจจุบันการเพาะเห็ดฟางได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะได้ผลตอบแทนเร็ว เพียงระยะ 9-11 วัน ก็เริ่มเก็บผลผลิตได้ต้นทุนการผลิตต่ำ สามารถเพาะได้ทุกพื้นที่รูปแบบมีหลายรูปแบบ วัสดุอุปกรณ์ ขั้นตอนการทำ เรียบเรียงโดย : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา

กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัครเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรม หลักสูตร “หมอพืชชุมชน” ตั้งแต่บัดนี้ – 19 กรกฎาคม 2567 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน หมายเลขโทรศัพท์ : 053-611044

ใบบัวบก

ใบบัวบก บัวบกมีสารสำคัญกรดมาเดคาสสิก (Madecassic acid) กรดเอเชียติก (Asiatic acid) การปลูกปลูกได้ดีในดินเหนียวหรือดินเหนียวปนดินร่วน ใบบัวบกจะขยายพันธุ์โดยไหลและเมล็ด วิธีขยายจากไหลตัดไหลเป็นท่อน ๆ ไปเพาะในกระบะเพาะ 1-2 สัปดาห์ การดูแลรักษาบัวบกต้องการความชื้น แต่ไม่แฉะควรให้น้ำสม่ำเสมอ ควรระวังอย่าให้น้ำขัง จะเกิดโรคโคนเน่า การเก็บเกี่ยวเริ่มเก็บเกี่ยวหลังจากปลูกได้ประมาณ 60-90 วัน ใช้มีดตัดเหนือจากพื้นดินประมาณ

ห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร

(ห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร)

ห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร เป็น สถานที่รวบรวมสรรพความรู้ด้านการเกษตรและด้านทั่วไปที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนอง ความต้องการของผู้ใช้ภายในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ตลอดจนหน่วยงานและสถาบันอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน กลุ่มบุคคลและผู้สนใจทั่วไป

 • ให้บริการห้องสมุด เช่น บริการการอ่าน การยืม-คืน สืบค้นข้อมูล และจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
 • ให้บริการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library)
 • จัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เช่น ทะเบียนฐานข้อมูล หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) และเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่น
 • ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด

แนะนำห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร

ประวัติห้องสมุด

 • ห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นสถานที่รวบรวมสรรพความรู้ด้านการเกษตรและด้านทั่วไปที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนอง ความต้องการของผู้ใช้ภายในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ตลอดจนหน่วยงานและสถาบันอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน กลุ่มบุคคลและผู้สนใจทั่วไป
 • การดำเนินงานของห้องสมุดระยะแรกเมื่อปี พ.ศ. 2524 มีปริมาณเอกสารหนังสือ และครุภัณฑ์ไม่มากนัก ตั้งอยู่อาคารส่งเสริมการเกษตรหลังที่ 1 ชั้น 5 ขนาดพื้นที่ 60 ตารางเมตร สังกัดกองฝึกอบรม และยังไม่มีบุคลากรเข้ามาบริหารงาน จนถึงปี 2527กรมฯ ได้บรรจุบรรณารักษ์เข้ามาปฏิบัติงานและพัฒนาห้องสมุด พ.ศ. 2530 กรมฯ ได้มีการแบ่งส่วนราชการใหม่ให้งานห้องสมุดมาสังกัดสำนักงานเลขานุการกรม และในปี พ.ศ.2533
 • กรมฯ เห็นว่าห้องสมุดคับแคบ ไม่สะดวกในการติดต่อและให้บริการ จึงให้ย้ายมาอยู่ที่อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 3 มีขนาดพื้นที่ 200 ตารางเมตร เป็นการชั่วคราว
 • พ.ศ. 2537 เมื่อกรมส่งเสริมการเกษตรได้สร้างอาคารหลังใหม่เสร็จเรียบร้อยตั้งชื่ออาคารว่า “ส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์” เป็นอาคารหลังที่ 2 ของกรมส่งเสริมการเกษตร ห้องสมุดจึงได้ย้ายที่ทำการใหม่อีกครั้งมาอยู่ชั้น 5 ของตึกหลังนี้ มีพื้นที่ขนาด 336 ตารางเมตร ซึ่งเป็นที่ตั้งของห้องสมุดในปัจจุบัน และได้ทำการปรับปรุงสถานที่ห้องสมุด เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นคว้า และให้บริการ เพื่อให้เป็นแหล่งจัดเก็บเอกสารข้อมูลด้านการเกษตรและด้านทั่วไป ปัจจุบันมีเอกสารหนังสือประมาณ 20,000 เล่ม
 • 1 ตุลาคม 2545 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการใหม่ให้มีการนำงานห้องสมุด การบริการโสตฯ และ การบริการแจกจ่ายเอกสาร มารวมกัน ตั้งชื่อใหม่ว่า “ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตรโดยสังกัดส่วนพัฒนาเทคโนโลยีการเผยแพร่และฝึกอบรม สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ทรัพยากรและการจัดการ

 1. หนังสือวิชาการทั่วไปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในสาขาหลักของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ สาขาเกษตรศาสตร์ เช่น ด้านส่งเสริมการเกษตร พืชสวน พืชผัก พืชไร่ ดิน ปุ๋ย ไม้ดอกไม้ประดับ เป็นต้น และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านสังคม การบริหาร คอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดยจัดระบบทศนิยมของดิวอี้
 2. เอกสารสิ่งพิมพ์กรมส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ สถิติข้อมูล รายงานการดำเนินงาน รายงานการวิจัย โครงการ เอกสารวิชาการ เอกสารแนวทางการพัฒนาการเกษตรระดับภาค ระดับอำเภอ และระดับตำบล รายงานประจำปี จัดแยกตามประเภทของสิ่งพิมพ์
 3. วารสาร มีทั้งวารสารใหม่ และวารสารเย็บเล่ม จัดเรียงตามตัวอักษรของชื่อวารสาร ก- ฮ
 4. จุลสารด้านเกษตรและที่เกี่ยวข้อง เป็นเอกสารเผยแพร่ เอกสารคำแนะนำ ของกรมฯ และ หน่วยงานอื่นๆ จัดเรียงตามหัวเรื่อง ของเนื้อหาเรื่องนั้น ๆ ตามตัวอักษร ก –ฮ
 5. หนังสือราชกิจจานุเบกษา จัดเรียงตามลำดับปี พ.ศ.2514
 6. วิทยานิพนธ์และงานวิจัยต่างๆ
 7. สารานุกรม – พจนานุกรม
 8. หนังสือรายงานประจำปี จัดเรียงตามหน่วยงาน
 9. หนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์เบ็ดเตล็ดต่างๆ
 10. ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ
 • ฐานข้อมูลงานวิจัยส่งเสริมการเกษตร จำนวน 1,000 ระเบียน
 • ฐานข้อมูลหนังสือห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library)

สถานที่ : เวลาทำการ

สถานที่ : ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร(ห้องสมุด) กรมส่งเสริมการเกษตร อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ ชั้น 5 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เวลาทำการ

 • เปิดบริการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.
 • ปิดทำการ วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
 • โทร. 0-2579-2594, 0-2940-6080-94 ต่อ 440, 446

บริการห้องสมุด

 • บริการยืม – คืน
 • บริการตอบคำถามช่วยการค้นคว้า
 • บริการค้นเรื่อง
 • บริการแนะนำการใช้ห้องสมุด
 • บริการข่าวสารทันสมัย

บริการสืบค้นฐานข้อมูลจากคอมพิวเตอร

 • ผู้มีสิทธิ์ใช้ : สมาชิก
 • ผู้มีสิทธิใช้บริการ : ข้าราชการ พนักงานราชการ และะลูกจ้างกรมส่งเสริมการเกษตร บุคคลภายนอก

ระเบียบการยืม

 • ยืมหนังสือสิ่งพิมพ์ทั้งหมด จำนวน 5 เล่ม เป็นเวลา 7 วัน

ระเบียบการใช้ห้องสมุด

 • ฝากสิ่งของ กระเป๋า ก่อนเข้าใช้บริการห้องสมุด
 • ลงชื่อในสมุดผู้ใช้บริการ
 • ห้ามนำหนังสือออกจากห้องสมุดก่อนได้รับอนุญาต
 • ห้ามทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนความสงบของผู้อื่น
 • ห้ามทำการใด ๆ ซึ่งเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของห้องสมุด หากฝ่าฝืนอาจถูกตัดสิทธิ์การใช้ห้องสมุดและมีความเสียหายเกิดขึ้นต้องชดใช้