คลังความรู้และวารสารจากหน่วยงานอื่น

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม)