คลังความรู้และวารสารด้านการเกษตร

ห้องสมุด

วารสารจากหน่วยงานอื่นมอบให้ห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตรเผยแพร่

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์โครงการพัฒนาโมเดลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม)