หนังสือเศรษฐกิจพอเพียง มีให้บริการ ณ ห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร