ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

เกษตรปลอดการเผา… หยุดฝุ่นควัน หยุดทำลาย!! 🔥
” เมื่อเกษตรกรหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรแล้วจะได้ 5 ดี คือ อากาศดี สุขภาพดี เศรษฐกิจดี สิ่งแวดล้อมดี และได้ปุ๋ยดีจากธรรมชาติ”
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🌾 เกษตรกรที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน และสามารถเข้าร่วมฐานเรียนรู้การปฏิบัติกิจกรรมหยุดเผาในพื้นที่เกษตรได้ในวันสาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุทดแทนการเผาและรณรงค์หยุดเผาในพื้นที่เกษตร ที่แต่ละจังหวัดกำหนด ซึ่งอยู่
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2562

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.