ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

เกษตราภิวัฒน์ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร

ในโอกาสที่กรมส่งเสริมการเกษตรครบรอบ 50 ปี เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองวาระพิเศษนี้ คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรเห็นชอบให้มีการจัดทำหนังสือที่ระลึก “เกษตราภิวัฒน์ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร” ขึ้น ซึ่งคำว่า “เกษตราภิวัฒน์ “ หมายถึง ความเจริญอย่างยิ่งของการเกษตร พร้อมด้วยตราสัญลักษณ์ infinity ตัวเลข 50 ปี บนชื่อหนังสือ หมายถึงความไม่มีที่สิ้นสุด วัตถุประสงค์ ของการจัดทำหนังสือครั้งนี้ เพื่อบันทึกเหตุการณ์ที่สำคัญ รวมทั้งรวบรวมและเผยแพร่ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ตลอดจนให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาหาความรู้ด้วยความมุ่งหวังว่าประวัติศาสตร์ของหน่วยงานจะเป็นบทเรียน หรือแนวทางตัวอย่างสำหรับนักส่งเสริมการเกษตรในรุ่นต่อๆไป ที่จะช่วยกันสร้างสรรค์งานส่งเสริมการเกษตรให้ทรงคุณค่าต่อเกษตรกรและการพัฒนากรมส่งเสริมการเกษตร ในอนาคต

DOWNLOAD