ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

วันที่ 3 ตุลาคม 2566 น.ส.พิไลลักษณ์ พิชัยวัตต์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฯ เครือเจริญโภคัณฑ์ ขอรับบริการสื่อเอกสารคำแนะนำ จำนวน 280 เล่ม/แผ่น สำหรับให้ผู้นำชุมชนเพื่อการเรียนรู้