เตือนเฝ้าระวังศัตรูพืช ประจำเดือน มีนาคม 2565

จัดทำโดย : กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร