ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

เตือนเฝ้าระวังศัตรูพืช ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

จัดทำโดย : กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063968557948

ข่าวเตือนการระบาดของศัตรูพืชเรื่องอื่น ๆ คลิก https://bit.ly/2WDO3UO