ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

เตือนเฝ้าระวังศัตรูพืชประจำเดือนกันยายน 2566

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063968557948

http://www.ppsf.doae.go.th/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/เตือนการระบาด_เดือนกันยายน.png