เทคนิคการตัดต่อวิดีโอ

โดย นายเชิดศักดิ์  วังทอง   นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ สำนักงานเลขานุการกรม