ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

เทคนิคการถ่ายภาพนิ่งและวีดิทัศน์

โดย นายกฤตวัฒน์ ขันธเกษ  นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ สำนักงานเลขานุการกรม