เทคนิคการถ่ายภาพนิ่งและวีดิทัศน์

โดย นายกฤตวัฒน์ ขันธเกษ  นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ สำนักงานเลขานุการกรม