ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

เฝ้าระวัง..เพลี้ยกระโดดหลังขาวในนาข้าว

จัดทำโดย : กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

https://www.facebook.com/AgricultureExtension50