ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

เพลี้ยหอย ศัตรูทุเรียน (Scale Insects)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา
https://www.facebook.com/people/ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช-จังหวัดสงขลา/100068931140391/