สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด
ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ฉบับที่ 41/2563

เพลี้ยไก่แจ้ (Durian psyllid)