ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด
ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ฉบับที่ 41/2563

เพลี้ยไก่แจ้ (Durian psyllid)