ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

ทำการเกษตรในเมือง เพิ่มพื้นที่สีเขียว จัดการพื้นที่ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนเมือง”

เจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการ ณ ศูนย์บริการร่วมกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเรียนรู้รูปแบบการส่งเสริมการเกษตรในเมือง ในประเด็น “การปลูกผักสำหรับคนเมือง” นับเป็นการส่งเสริมอาชีพ เพิ่มพื้นที่สีเขียว สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และวิถีชีวิตของคนในเมือง ตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคม 2566 เป็นต้นมา

ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร ได้จัดกิจกรรมผลิตสื่อรณรงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมให้กับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ประเด็น “การปลูกผักสำหรับคนเมือง” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ได้รับรู้ เข้าใจ และมีส่วนร่วมในการการขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบการเกษตรในเมือง หรือการทำการเกษตรในพื้นที่จำกัด อีกทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในงานส่งเสริมการเกษตร ซึ่งการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการเกษตรในเมือง เป็น 1 ใน 9 แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มุ่งส่งเสริมการทำการเกษตรแก่คนในเมืองให้มีความรู้และทักษะด้านการเกษตร เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง สร้างความมั่นคงด้านอาหาร และสร้างรายได้ จัดการพื้นที่เพื่อทำการเกษตรให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และวิถีชีวิตของคนในเมือง เพื่อรองรับการเติบโตของเมืองและความต้องการอาหารปลอดภัยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ภายใต้กิจกรรมดังกล่าวมีการจัดแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับการปลูกผักเพื่อบริโภคเอง โดยสามารถทำได้หลายรูปแบบ เช่น การปลูกผักแบบแนวตั้ง การใช้ภาชนะแขวน ปลูกด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์หรือการปลูกแบบใช้น้ำ ปลูกในกระถาง ภาชนะหรือของเหลือใช้ ปลูกเป็นซุ้ม และการเพาะผักงอก เป็นต้น ซึ่งได้รับความสนใจจากเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร หน่วยงานใกล้เคียง ประชาชนและผู้มารับบริการจำนวนมาก ทั้งนี้ นิทรรศการดังกล่าวยังจัดแสดงและเผยแพร่ต่อเนื่องตลอดทั้งปี 2566

ผู้สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ที่ ศูนย์บริการร่วมกรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 1 กรมส่งเสริมการเกษตร