ชื่อเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเกษตรที่พึ่งตนเอง

ชื่อผู้แต่ง วิทยา อธิปอนันต์ … [และคณะ]

ปีที่พิมพ์ 2543

คิว / มีพร้อมบริการที่ห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร / e-Book