ชื่อเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง

ชื่อผู้แต่ง สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ปีที่พิมพ์ 2547

คิว / มีพร้อมบริการที่ห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร / e-Book