ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

เอกสารคำแนะนำปี 2560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารคำแนะนำปี 2560

  1. ไร่นาสวนผสม อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/2niB3Ee
  2. การใช้เชื้อจุลินทรีย์ (ชีวภัณฑ์) ในการควบคุมศัตรูพืช  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://bit.ly/2mMbuIB
  3. ตำรับอาหารจากต้นอ่อนพืช อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://bit.ly/2ncXXMo
  4. การปลูกพืชหลังนา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://bit.ly/2nhjgMU
  5. เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/2oeKSQv