ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

แจกฟรี!! แผ่นพับใหม่ปี 2560

 1. การปลูกเมล่อนและแคนตาลูป  อ่านเพิ่มเติมได้ที่  http://bit.ly/2rzSaDl
 2. เทคนิคการปลูก ดูแลรักษาไพลและดีปลี อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/2r9XCvy
 3. เทคนิคที่สำคัญในการผลิตสับปะรดอย่างมีประสิทธิภาพ อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/2rrK5Oj
 4. การปฏิบัติดูแลสวนไม้ผลแบบยกร่องในระหว่างถูกน้ำท่วมขัง อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/2r0gv0m
 5. การให้น้ำในสวนปาล์มน้ำมัน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/2swiBdl
 6. การจำแนกพันธุ์มันสำปะหลัง http://bit.ly/2tHqGsN
 7. การปลูกพืชร่วม ปลูกพืชแซมและทำกิจกรรมเสริมเพิ่มรายได้ในสวนยาง http://bit.ly/2rPC49g

  การขอรับเอกสาร
  😉 บุคคลทั่วไปสามารถติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ ศูนย์บริการร่วมกรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 1 กรมส่งเสริมการเกษตร โทร. 02-5790121 ต่อ 541-3

  😉 หน่วยงาน สามารถติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร อาคาร 2 ชั้น 1 ตึกโรงพิมพ์ กรมส่งเสริมการเกษตร โทร. 02-5795517