ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

แจ้งเตือนภัยการเกษตร วันที่ 3-17 ตุลาคม 2566

จัดทำโดย : กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012799637425