แช่เมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนหว่าน ช่วยลดโรคข้าวที่เกิดจากเชื้อรา

แช่เมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนหว่าน ช่วยลดโรคข้าวที่เกิดจากเชื้อรา

ที่มา : กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร