ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

แผ่นพับที่ 12/2566 แนวทางการผลิตเกษตรอินทรีย์ ตาม มกษ.9000-2564

เรียบเรียง : กลุ่มคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.