ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

แนวทางการผลิตเกษตรอินทรีย์ ตาม มกษ.9000-2564

แผ่นพับที่ 12/2566 แนวทางการผลิตเกษตรอินทรีย์ ตาม มกษ.9000-2564

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

เรียงเรียง : กลุ่มคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร