[one_half padding=”0 20px 20px 20px”]

[/one_half] [one_half_last padding=”0 20px 20px 20px”]

ชื่อเรื่อง แนวทางปฏิบัติ 7 ขั้นสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง : จากแนวปฏิบัติสู่แนวคิดทางทฤษฎีของเศรษฐกิจพอเพียง

ชื่อผู้แต่ง สุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง

ปีที่พิมพ์ 2550

คิว / มีพร้อมบริการที่ห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร / e-Book

[/one_half_last]