หนังสือแนะนำเดือนกันยายน 2566

สามารถเข้ามารับบริการการอ่านได้ที่ ห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ ชั้น 5 (ห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร)

หรือที่ : https://library.doae.go.th

โทรศัพท์ 0-2579-2594
โทรสาร 0-2579-5517