ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

แนะนำหนังสือเดือนพฤษภาคม 2560

ทุเรียนพันธุ์ การเพิ่มประสิทธิภาพฯ
คู่มือส่งเสริมการหยุดเผาฯ
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ. 2559
รวยด้วยไม้ผลนอกฤดู
คู่มือการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน
มะรุมครบวงจร
แนวทางการผลิตและลงทุนฯ
HR PROFESSIONAL
สรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ
พระราชพิธีพืชมงคลฯ ปี 2560
เทคโนโลยีชาวบ้าน ฉบับที่ 647
ชีวจิต ฉบับที่ 446 วันที่ 1 พ.ค. 60
ชีวจิต ฉบับที่ 447 วันที่ 16 พ.ค. 60
ซีเคร็ต ฉบับที่ 213 วันที่ 10 พ.ค. 60
ไม้ดอกไม้ประดับ ฉบับที่ 243
บ้านและสวน ฉบับที่ 489 พ.ค. 60
แม่บ้าน ฉบับที่ 576 พ.ค. 60
HEALTH&CUISINE ฉบับที่ 196
หมอชาวบ้าน ฉบับที่ 475 พ.ค. 60
เคหการเกษตร ฉบับที่ 5 พ.ค. 60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนะนำวารสารใหม่เดือนเมษายน 2560

ซีเคร็ต ฉบับที่ 211 10 เม.ย. 60
ซีเคร็ต ฉบับที่ 212 26 เม.ย. 60
แม่บ้าน ฉบับที่ 575 เม.ย. 60
เทคโนโลยีชาวบ้าน ฉบับที่ 645
ไม้ดอกไม้ประดับ ฉบับที่ 242
เกษตรกรรมธรรมชาติ
บ้านและสวน ปีที่ 41 ฉบับที่ 488
HEALTH&CUISINE ฉบับที่ 195

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนะนำวารสารใหม่เดือนมีนาคม 2560

เทคโนโลยีชาวบ้าน ปีที่ 29 ฉบับที่ 642 1 มี.ค. 60
เทคโนโลยีชาวบ้าน ปีที่ 29 ฉบับที่ 643 15 มี.ค. 60
ชีวจิต ปีที่ 19 ฉบับที่ 442 1 มี.ค. 60
ชีวจิต ปีที่ 19 ฉบับที่ 443 16 มี.ค. 60
ซีเคร็ต ปีที่ 9 ฉบับที่ 209 10 มี.ค. 60
ซีเคร็ต ปีที่ 9 ฉบับที่ 210 26 มี.ค. 60
ไม้ดอกไม้ประดับ ปีที่ 16 ฉบับที่ 241 มี.ค. 60
บ้านและสวน ปีที่ 41 ฉบับที่ 487 มี.ค. 60
Health & Cuisine ปีที่ 16 ฉบับที่ 194 มี.ค. 60
เคหการเกษตร ปีที่ 41 ฉบับที่ 3 มี.ค. 60
แม่บ้าน ปีที่ 41 ฉบับที่ 574 มี.ค. 60

 แนะนำหนังสือใหม่เดือนมีนาคม 2560

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 60 ปี
ด้วยพระบารมี ฟื้นฟูปฐพีไทย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เรื่องพระราชานุกิจ
ไร่นาสวนผสม
การใช้เชื้อจุลินทรีย์ฯ
ตำรับอาหารหรือต้นอ่อนจากพืช
การปลูกพืชหลังนา
เทคโนโลยีการเพิ่มฯ
คู่มือประชาชนฯ
ข้อมูลการบริโภคอาหารฯ
กรมส่งเสริมการเกษตร
ศาสนาพาชาติมั่นคงฯ
ตำรับยาสมุนไพร
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

 

 

 

 

 

 

แนะนำวารสารใหม่เดือนกุมภาพันธ์ 2560

เทคโนโลยีฯ ปีที่ 29 1 ก.พ. 60
ชีวจิต ปีที่ 19 ฉบับที่ 440 1 ก.พ. 60
ซีเคร็ต ปีที่ 19 ฉบับที่ 207 10 ก.พ. 60
ไม้ดอกไม้ประดับ ปีที่ 16 ฉบับที่ 240 ก.พ. 60
บ้านฯ ปีที่ 41 ฉบับที่ 486 ก.พ. 60
แม่บ้าน ปีที่ 41 ฉบับที่ 573 ก.พ.60
เทคโนโลยีชาวบ้าน ปีที่ 29 ฉบับที่ 641 ก.พ.60
Health & Cuisine ปีที่ 16 ฉบับที่ 193 ก.พ.60
ชีวจิต ฉบับที่ 441 วันที่ 16 ก.พ. 60
หมอชาวบ้าน ปีที่ 38 ฉบับที่ 454 ก.พ. 60

แนะนำหนังสือใหม่เดือนกุมภาพันธ์ 2560

พอ หลักธรรมแห่งความพอเพียง
พระอารามหลวง เล่ม 1
พระอารามหลวง เล่ม 2
คู่มืออาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
84 ระพี สาคริก
ข้าวหอมมะลิบรรจุถุง
ข้าวไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดำรงชีวิต
ปราชญ์เกษตร 72 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คู่มือ HandBook โรงเรียนเกษตรกรเพื่อการจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน ฉบับปรับปรุง

แนะนำวารสารใหม่เดือนมกราคม 2560

ชีวจิต ปีที่ 19 ฉบับที่ 438 วันที่ 1 มกราคม 2560
ซีเคร็ต ปีที่ 9 ฉบับที่ 205 วันที่ 10 มกราคม 2560
เทคโนโลยีชาวบ้าน ปีที่ 30 ฉบับที่ 639 วันที่ 15 มกราคม 2560
ไม้ดอกไม้ประดับ ปีที่ 16 ฉบับที่ 239 มกราคม 2560
ชีวจิต ปีที่ 19 ฉบับที่ 439 วันที่ 16 มกราคม 2560
บ้านและสวน ปีที่ 41 ฉบับที่ 485 มกราคม 2560
Health & Cuisine ปีที่ 16 ฉบับที่ 192 มกราคม 2560
เคหการเกษตร ปีที่ 41 ฉบับที่ 1 มกราคม 2560
เทคโนโลยีชาวบ้าน ปีที่ 30 ฉบับที่ 638 วันที่ มกราคม 2560
เกษตรกรรมธรรมชาติ ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 ก.พ. 60

แนะนำหนังสือใหม่เดือนมกราคม 2560

120 ปี พระบารมีปกเกล้า
ยิ่งครูสั่งสอนแจง ใจโลก
อัครมหาราชาภูมิพลฯ
99 พระบรมราโชวาท น้อมนำราษฎร์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรฯ
องค์พระประมุขกับการปฏิรูปที่ดิน
นโยบายการเกษตร
การปฏิรูปที่ดินในประเทศไทย
ความเป็นมาของการปฏิรูปที่ดินฯ
ข้อเสนอ โครงการปฏิรูปที่ดินฯ
เศรษฐกิจการค้าข้าวของไทย
สะพานเจษฏาบดินทรานุสรณ์
การบริหารจิตสำหรับผู้ใหญ่
การเพิ่มรายได้เกษตรกรด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
4,350 การทรงงาน เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร