บทบาทหน้าที่

  1. ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายและแนวทางการส่งเสริมการเกษตรเพื่อวางแผนการ ให้บริการข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้ สื่อส่งเสริมการเกษตรและห้องสมุดกรมส่งเสริม การเกษตร
  2. ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบให้บริการข้อมูล องค์ความรู้ สื่อส่งเสริมการเกษตร และห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
  3. ดำเนินการให้บริการข้อมูลองค์ความรู้ สื่อส่งเสริมการเกษตร และห้องสมุด กรมส่งเสริมการเกษตร
  4. ให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านการให้บริการข้อมูลองค์ความรู้ สื่อส่งเสริมการเกษตร และห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
  5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิสัยทัศน์

ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตรมีความเป็นเลิศทางด้านการเป็นคลังความรู้และการให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตรและอื่นๆ ที่ทันสมัย สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

  1. แสวงหารวบรวมและจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ องค์ความรู้ข้อมูลข่าวสาร และอื่น ๆ
  2. พัฒนาระบบการจัดเก็บและให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตรและอื่นๆ
  3. ให้บริการสารสนเทศ องค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรและอื่นๆ
  4. สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายการให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตรและอื่นๆ กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

 

 

บุคลากรศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร