บทบาทหน้าที่

  • ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายและแนวทางการส่งเสริมการเกษตรเพื่อวางแผนการ ให้บริการข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้ สื่อส่งเสริมการเกษตรและห้องสมุดกรมส่งเสริม การเกษตร
  • ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบให้บริการข้อมูล องค์ความรู้ สื่อส่งเสริมการเกษตร และห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
  • ดำเนินการให้บริการข้อมูลองค์ความรู้ สื่อส่งเสริมการเกษตร และห้องสมุด กรมส่งเสริมการเกษตร
  • ให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านการให้บริการข้อมูลองค์ความรู้ สื่อส่งเสริมการเกษตร และห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิสัยทัศน์

  • ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตรมีความเป็นเลิศทางด้านการเป็นคลังความรู้และการให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตรและอื่นๆ ที่ทันสมัย สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

  • แสวงหารวบรวมและจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ องค์ความรู้ข้อมูลข่าวสาร และอื่น ๆ
  • พัฒนาระบบการจัดเก็บและให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตรและอื่นๆ
  • ให้บริการสารสนเทศ องค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรและอื่นๆ
  • สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายการให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตรและอื่นๆ กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

นางสาวสุกัญญา พัวพันธ์

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

นางเขมณัฎฐ์ กมลกิจจาลักษณ์

นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ

นางสาวสุพัตรา สมบัติมานะผล

นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ

นายมานิต ลาเกลี้ยง

นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ

นางสาววิรังรอง มณีภัคนันท์

นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ

นางสาวกุลกนิษฐ์ เซ็นสมบูรณ์

นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

นางสาวปาณิสาภัสร์ สังข์สวัสดิ์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน