ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร   สำนักงานเลขานุการกรม

แบบฟอร์มลงทะเบียนการรับสื่อเอกสารและสื่อโสตทัศนวัสดุ   ปีงบประมาณ   2561
วันที่………………………………………..
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร
ข้าพเจ้า……………………………………………………………………………..   ตำแหน่ง…………………………………………………………………………………..
หน่วยงาน……………………………………………………………………………….โทรศัพท์……………………………………………..
อีเมล์( E-mail )…………………………………………………………………. ได้รับสื่อเอกสารและสื่อโสตทัศนวัสดุดังรายการต่อไปนี้

 

[one_third padding=”0 20px 20px 20px”]

รายชื่อแผ่นพับที่ให้บริการ

 

 1. ข้าวกอดมัจฉา (ใหม่!!)
 2. การจำแนกพันธุ์มันสำปะหลัง (ใหม่!!)
 3. การปลูกพืชร่วม ปลูกพืชแซม และทำกิจกรรมเสริมเพิ่มรายได้ในสวนยาง (ใหม่!!)
 4. การให้น้ำในสวนปาล์มน้ำมัน (ใหม่!!)
 5. การปฏิบัติดูแลสวนไม้ผลแบบยกร่องในระหว่างถูกน้ำท่วมขัง (ใหม่!!)
 6. การใช้ปุ๋ยผสมผสาน เพื่อลดต้นทุนการผลิตและการเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (ใหม่!!)
 7. เทคนิคที่สำคัญในการผลิตสับปะรดอย่างมีประสิทธิภาพ (ใหม่!!)
 8. การปลูกเมล่อนและแคนตาลูป (ใหม่!!)
 9. การปลูกเผือก (ใหม่!!)
 10. การจัดการโรคใบขาวอ้อย โดยชุมชนมีส่วนร่วม
 11. การควบคุมแมลงวันผลไม้โดยวิธีผสมผสาน
 12. การผลิตเงาะนอกฤดู
 13. การผลิตลองกองนอกฤดู
 14. การผลิตทุเรียนนอกฤดู
 15. การผลิตมังคุดนอกฤดู
 16. การฟื้นฟูไม้ผลหลังน้ำลด
 17. การฟิ้นฟูแปลงและการปลูกผักหลังน้ำลด
 18. การเพาะผักงอกหลังน้ำลด
 19. หยุดเผาในพื้นที่การเกษตร
 20. การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้ง
 21. น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
 22. การปลูกพืชไร่หลังนา
 23. จิ้งหรีด..แมลงเศรษฐกิจ
 24. การขยายพันธุ์พืช
 25. มันแกว
 26. ลดต้นทุนการผลิตข้าว
 27. เผือกหอม
 28. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
 29. ถั่วลันเตา
 30. ข้าวโพดหวาน
 31. ไผ่บงหวาน
 32. สูตรอาหาร คานาเป้ ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน ปอเปี๊ยะญวน ข้าวผัด 5 สี
 33. ถั่วลิสง
 34. กะหล่ำดอก
 35. การฟื้นฟูดอกไม้ประดับหลังประสบอุทกภัย
[/one_third] [one_third padding=”0 20px 20px 20px”]

รายชื่อเอกสารที่ให้บริการ

 

 1. อาหารจากธัญพืช (ใหม่!!)
 2. ระบบการให้น้ำพืช (ใหม่!!)
 3. การปลูกผักสำหรับคนเมือง (ใหม่!!)
 4. การวินิจฉัยศัตรูพืช (ยางพารา) (ใหม่!!)
 5. เศรษฐกิจพอเพียงกับภาคการเกษตร (ใหม่!!)
 6. ตำรับอาหารจากต้นอ่อนพืช
 7. การปลูกพืชหลังนา
 8. เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ
 9. การจัดการดินและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ
 10. การเพาะผักงอก
 11. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
 12. ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
 13. การปลูกพืชใช้น้ำน้อย
 14. การถนอมอาหารจากผัก ผลไม้
 15. แก้วมังกร
 16. ผลิตภัณฑ์ลำไย
 17. มะเขือม่วง
 18. มะม่วง
 19. ผักไฮโดรโปนิกส์
 20. อาหารจากพุทรา
 21. ศัพท์ส่งเสริมการเกษตร
 22. อาหารจากเดือย
[/one_third] [one_third padding=”0 20px 20px 20px”]

รายชื่อสื่อวิดิทัศน์ที่ให้บริการ

 1. การเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อการค้า (ใหม่!!)
 2. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนกับงานอารักขาพืช (ใหม่!!)
 3. กระบวนการจัดตั้งกลุ่ม 3 ก. และการจัดตั้งกองทุนเพื่อการเกษตร (ใหม่!!)
 4. การปลูกมะพร้าวน้ำหอม
 5. ระบบการจัดการคุณภาพข้าว/พืชผัก/ไม้ผล(GAP ข้าว/พืชผัก/ไม้ผล)
 6. แหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 1-6
 7. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ปี 2551 – 2553
 8. 52 สัปดาห์ รู้แล้วรวย ด้วยนวัตกรรมงานวิจัยเกษตรไทย โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 9. ศูนย์ข้าวชุมชน (การจัดตั้งศูนย์ฯ การคัดเลือกพื้นที่ การจัดเวทีชุมชน) โดย กรมการข้าว
 10. ลดต้นทุนการผลิตข้าว (1. ลดการใช้เมล็ดพันธุ์ 2. ลดการใช้ปุ๋ยเคมี) โดย กรมการข้าว
 11. ยางพารา (การกรีดยาง, การใส่ปุ๋ยในสวนยางพารา)
 12. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดย กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
 13. ปาล์มน้ำมัน โดย กรมวิชาการเกษตร
 14. การผลิตมะนาวนอกฤดู
 15. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดย กรมวิชาการเกษตร
 16. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ “การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า..ในการปลูกพืชชนิดต่างๆ”
 17. การปลูกผักในเมือง
 18. การลดต้นทุนการผลิตข้าว
 19. การจัดการระบบน้ำหยดในมันสำปะหลัง
 20. เกษตรกรรมยั่งยืน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
 21. แนะนำกรมส่งเสริมการเกษตร
 22. สารคดี ความรู้ทางการเกษตรทางวิทยุ รายการสาระเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตร
 23. รายการโทรทัศน์เกษตรมิติใหม่
 24. เกษตรปลอดการเผา
 25. การทำเกษตรผสมผสานอย่างยั่งยืน
 26. การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในข้าว พืชผัก พืชไร่ สมุนไพร และไม้ดอกไม้ประดับ
 27. การผลิตผักไร้ดินอย่างง่ายในครัวเรือน
 28. เกษตรมิติใหม่ e-Clip ความรู้ทางการเกษตร
[/one_third]

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ……………………………………………ผู้รับสื่อโสตฯ                  ลงชื่อ………………………………… ผู้ให้สื่อโสตฯ
   (…………………………………………………….)                                 (…………………………………………………….)