ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

แมลงดำหนามมะพร้าว

ภาพโดย : กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง

ภาพจาก : สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

ภาพจาก : สำนักงานเกษตรอำเภอสวี จังหวัดชุมพร