ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แมลงดำหนามมะพร้าว (coconut hispine beetle)

เตือนเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวในทุกภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นแหล่งผลิตมะพร้าวที่สำคัญ ด้วยขณะนี้หลายจังหวัดพบการระบาดของแมลงดำหนามและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ลักษณะการทำลาย
ทั้งตัวหนอนและตัวเต็มวัยของแมลงดำหนามมะพร้าว จะซ่อนตัวในใบอ่อนและกัดกินยอดอ่อนโดยเฉพาะยอดที่ยังไม่คลี่ ทำให้ยอดอ่อนของมะพร้าวชะงักการเจริญเติบโต หากต้นมะพร้าวถูกทำลายรุนแรงติดต่อกัน ทำให้ใบแห้งกลายเป็นสีน้ำตาลหลายใบ มองเห็นเป็นสีขาวโพลนชัดเจน ชาวสวนเรียกว่า “โรคหัวหงอก” ซึ่งเป็นลักษณะการทำลายของแมลงดำหนาม
กรมส่งเสริมการเกษตร แนะนำวิธีการป้องกันกำจัด ดังนี้
๑. สำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง
๒. ตัดยอดที่ถูกแมลงกัดกินมาเก็บไข่ หนอนและตัวเต็มวัยไปทำลาย
๓. ปล่อยแมลงหางหนีบทำลายไข่ หนอน และดักแด้ของแมลงดำหนาม อัตรา ๓๐๐ ตัวต่อไร่
๔. ปล่อยแตนเบียนหนอนอะซีโคเดส อัตรา ๕ – ๑๐ มัมมี่ต่อไร่ ปล่อย ๓ – ๕ ครั้ง ห่างกัน ๒ สัปดาห์ต่อครั้ง
๕. ใช้เชื้อราเขียวเมตตาไรเซียม พ่นกำจัดหนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัยของแมลงดำหนาม อัตราเชื้อสด ๑ กิโลกรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://bit.ly/2MeScbb