แมลงวันผลไม้ในพริก

แมลงวันผลไม้ในพริก

ที่มา : กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร