ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

แมลงวันผลไม้ในไผ่ (Bamboo shoot fruit fly)

ภาพโดย : กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย