ที่มา : กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี