ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

แมลงหางหนีบ

แมลงหางหนีบ : เป็นแมลงตัวห้ำที่มีศักยภาพในการนำไปใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืช ชอบอยู่ในที่ที่มีความชื้น และหลบซ่อนตัวอยู่ตามซอกกาบใบหรือตามพื้นดินที่มีเศษใบไม้และสามารถหาเหยื่อตามซอกมุมได้ดี ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยช่วยควบคุมแมลงศัตรูพืชได้หลายชนิด

จัดทำโดย : ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดพิษณุโลก กรมส่งเสริมการเกษตร
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007822839207

https://www.youtube.com/watch?v=fi86emeg0WQ