ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

แมลงหางหนีบ

แมลงหางหนีบ เป็นตัวห้ำที่ใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืชได้หลายชนิด เช่น หนอนเจาะ ลำต้นข้าวโพด หนอนกระทู้ข้าวโพด หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนกออ้อย หนอนกอข้าว แมลงดำหนามมะพร้าว เพลี้ยอ่อน เพลี้ยหอย แมลงหวี่ชาว ไข่และหนอนของด้วงกุหลาบ เป็นต้น

ภาพจาก : สำนักงานเกษตรอำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ