ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. นายทวีศักดิ์  สุวรรณโร เลขานุการกรมและเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม ร่วมแสดงความยินดีกับนางดาเรศร์ กิตติโยภาส ในตำแหน่งรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  ณ อาคาร 1 ชั้น 2 กรมส่งเสริมการเกษตร