ชื่อเรื่อง แหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเทิดไท้ 80 พรรษา มหาราช

ชื่อผู้แต่ง จิระนุช ชาญณรงค์กุล

ปีที่พิมพ์ 2551

คิว / มีพร้อมบริการที่ห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร / e-Book