ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

โครงการเสริมสร้างรายได้ ให้แก่เกษตรกรายย่อย (ภายใต้โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร)

ตอนที่ 1 “จัดเวทีชุมชนสร้างความเข้าใจสู่การสร้างรายได้ให้เกษตรกรรายย่อย”