โรคพุ่มแจ้มันสำปะหลัง

โรคพุ่มแจ้มันสำปะหลัง

ที่มา : กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร