ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

โรคลำต้นจุดสีน้ำตาลในแก้วมังกร

ภาพจาก : กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง