โรคเน่าเปียกหรือราขนแมวในพริก

โรคเน่าเปียกหรือราขนแมวในพริก

ที่มา : กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร