โรคเหี่ยวเหลืองในพริก

โรคเหี่ยวเหลืองในพริก

ที่มา : กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร