คำแนะนำและป้องกันกำจัดโรคเหี่ยวในกล้วย

จัดทำโดย : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา