โรคใบจุดสีน้ำตาลในนาข้าว

โรคใบจุดสีน้ำตาลในนาข้าว

ที่มา : กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร