โรคใบด่างมันสำปะหลัง

โรคใบด่างมันสำปะหลัง

ที่มา : กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร