ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

โรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา

แผ่นพับปี 2565 โรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา

เรียบเรียง : กลุ่มส่งเสริมการวินิจฉัยศัตรูพืช กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
ข้อมูลอ้างอิง : กรมวิชาการเกษตร การยางแห่งประเทศไทย
ออกแบบ : กลุ่มโรงพิมพ์ สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF. สำหรับพิมพ์