โรคไหม้ข้าว

โรคไหม้ข้าว

ที่มา : กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร