ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

การให้น้ำในสวนปาล์มน้ำมัน

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

แผ่นพับที่ 6/2560 การให้น้ำในสวนปาล์มน้ำมัน

เรียบเรียง : กลุ่มส่งเสริมยางพาราและปาล์มน้ำมัน สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

ที่มา : กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร