ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

เชิญร่วมงานรณรงค์จำกัดการขยายพันธุ์และลดประชากรของแมลงวันผลไม้ “ดักล่อ” “ห่อผล” “หล่นเก็บ” วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 ณ ลานวัดชมพูพน ตำบลหนองโสน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี

หนอนกระทู้หอม กัดกินต้นมันสำปะหลัง คำแนะนำ :1.เมื่อพบตัวหนอนหรือกลุ่มไข่ในแปลง ให้เก็บและนำมาทำลาย พร้อมกำจัดวัชพืชในแปลงและรอบแปลง2.ฉีดพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช โดยเลือกสารชนิดใดชนิดหนึ่ง ผสมน้ำ 20 ลิตร เช่นㆍ คลอแรนทรานิลิโพรล 5.17% SC อัตรา 20 มิลลิลิตรㆍ เดลทาเมทริน 3% EC อัตรา 30

ข่าวประชาสัมพันธ์การขอรับบริการชีวภัณฑ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง ให้บริการชีวภัณฑ์แก่เกษตรกรที่ทำการเกษตร ซึ่งมีความต้องการใช้ชีวภัณฑ์เป็นจำนวนมาก หรือเป็นตัวอย่างในการนำไปทดลองใช้ สามารถติดต่อขอรับหัวเชื้อเพื่อนำไปผลิตขยายเองได้ที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง

คำแนะนำการป้องกันกำจัด หนอนกระทู้…ในมันสำปะหลัง หนอนกระทู้ เป็นแมลงศัตรูที่สำคัญของพืชเศรษฐกิจหลายชนิด พบหนอนเเข้าทำลายทั้งในพืชผัก พืชไร่ ไม้ผล และไม้ดอก เนื่องจากสภาพอากาศช่วงนี้มีฝนตกและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังหนอนกระทู้ทำลายพืชได้ ตั้งแต่วัยแรก โดยจะกัดกินใบพืช ก้านใบและต้นอ่อน เนื่องจากหนอนมีขนาดใหญ่และกัดกินใบอย่างรวดเร็ว จึงทำความเสียหายอย่างรุนแรง หากไม่ป้องกันกำจัดอาจไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ คำแนะนำการป้องกันกำจัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ (ตามที่ตั้งแปลง) เรียบเรียงโดย

เตือน “หนอนกระทู้” ระบาดในมันสำปะหลัง แนวทางการป้องกันกำจัด1. เมื่อพบตัวหนอนหรือกลุ่มไข่ในแปลงให้เก็บ และนำมาทำลายพร้อมกำจัดวัชพืชที่อยู่ในแปลง และบริเวณรอบแปลง2. ฉีดพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช หากการระบาดของหนอนลดลงให้ควบคุมด้วยชีวภัณฑ์โดยฉีดพ่นเชื้อแบคทีเรีย บาซิลลัส ทูริงเยนซิส (Bt) อัตรา 80 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 20 ลิตร หลังจากฉีดพ่นสารเคมีแล้ว 15 วัน เรียบเรียงโดย

TikTok เกษตรมาแล้ว เชิญชวนเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ใช้แผ่นเสียง จากคลิป “เชิญชวนเกษตรกรเเจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร”ในการโพสต์ TikTok ของตนเอง ใช้งานง่าย เพิ่มยอดการเข้าถึง อีกทั้งยังช่วยสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้ขยายเป็นวงกว้างมากขึ้น รับชมคลิป คลิก >> https://www.tiktok.com/@kasetserve/video/7375018032810183943?_t=8n8KxPDBTUu&_r=1

แนะนำนิตยสารใหม่ เดือนมิถุนายน 2567 สามารถเข้ามารับบริการการอ่านได้ที่ ห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ ชั้น 5 (ห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร) หรือที่ : http://library.doae.go.th โทรศัพท์ 0-2579-2594โทรสาร 0-2579-5517

เกษตรนครนายก ขอเชิญร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ กิจกรรมภายในงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก 0 3731 1289 ต่อ 15สำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์ 0 3739 1295

ประเด็น “Q&A ไขข้อสงสัย การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร” ร่วมตอบคำถาม โดย รู้คำตอบพร้อมกันได้วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. https://www.facebook.com/pr.doae/videos/447792071516842

ขึ้นทะเบียนเกษตรกรรักษาสิทธิ์ รับโอกาสและการช่วยเหลือจากภาครัฐ จัดทำโดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร


ไขข้อข้องใจกับทะเบียนเกษตรกร

ทำไมต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกร

 • เพราะหน่วยงานต่างๆ สามารถนำข้อมูลจากทะเบียนเกษตรกรไปใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ โดยนำไป วางแผนพัฒนาการเกษตรให้เกษตรกร และเกษตรกรเองจะได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิ์ขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือ หรือรับบริการต่าง ๆ จากภาครัฐ
ไขข้อข้องใจกับทะเบียนเกษตรกร

สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้วยวิธีใดบ้าง

วิธีที่ 1 : แจ้งกับเจ้าหน้าที่

สำหรับเกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม
1.1 แจ้งข้อมูลได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง
1.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและร่วมเป็นหน่วยสนับสนุน ที่เกษตรกรมีพื้นที่การเกษตรอยู่
1.3 แจ้งข้อมูลผ่านผู้นำชุมชน หรือ ตัวแทนอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

เกษตรกรรายใหม่ และรายเดิม แต่เพิ่มแปลงใหม่
แจ้งข้อมูลได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ที่ตั้งแปลงที่ทำกิจกรรมการเกษตรอยู่

วิธีที่ 2 : ดำเนินการด้วยตนเอง

เกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม
2.1 Farmbook Application

เกษตรกรรายใหม่ หรือรายเดิม เพิ่มแปลงใหม่
2.2 แจ้งข้อมูลผ่าน e-Form ที่เว็บไซต์ efarmer.doae.go.th

หลักฐานที่ต้องใช้ (กรณีติดต่อสำนักงานเกษตรอำเภอ)
1.บัตรประชาชน (ตัวจริง)
2.สำเนาหลักฐานถือครองที่ดิน
3.เกษตรกรรายใหม่ หรือรายเดิม แต่เพิ่มแปลงใหม่ ต้องนำหลักฐานการใช้ที่ดิน (ตัวจริงหรือสำเนา) มาแสดงด้วย

ไขข้อข้องใจกับทะเบียนเกษตรกร

ต้องปลูกพืชแต่ละชนิดอย่างต่ำจำนวนเท่าใด ถึงจะสามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้

 • ข้าว 1 ไร่
 • พืชไร่ 1 ไร่ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 • ผัก 1 งาน (อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน)
 • ไม้ผล หรือไม้ยืนต้น 1 ไร่ (อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน)
 • ไม้ดอก 1 งาน (อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน)
 • สมุนไพร 1 งาน (อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน)
 • เพาะเห็ด ทำผักงอก เนื้อที่ 30 ตร.ม. (อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน)
 • เพาะปลูกในโรงเรือน เนื้อที่ 72 ตร.ม.
 • เกษตรผสมผสาน 1 ไร่ (อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน)
 • นาเกลือ 1 ไร่
 • แมลงเศรษฐกิจ 10-20 รัง (แล้วแต่ชนิดแมลง)
 • สวนป่า 1 ไร่ จำนวน 100 ต้น (อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน)
ไขข้อข้องใจกับทะเบียนเกษตรกร

หากต้องการทราบ รหัสทะเบียนเกษตรกรของตนเองต้องทำอย่างไร

 • รหัสทะเบียนเกษตรกรจะปรากฎอยู่ในสมุดทะเบียนเกษตรกร มีจำนวน 12 หลัก
 • หรือสามารถติดต่อสอบถามที่สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือกล่องข้อความของเพจเฟซบุ๊ก DigitalDOAE
ไขข้อข้องใจกับทะเบียนเกษตรกร

แอปพลิเคชัน Farmbook สามารถใช้ ขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ ได้หรือไม่

 •  ไม่ได้ เพราะ แอปพลิเคชัน Farmbook ใช้ได้เฉพาะ ผู้เคยแจ้งขึ้นทะเบียนไว้กับหน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว ซึ่งจะต้องได้รับรหัสทะเบียนเกษตรกรก่อนเท่านั้น การเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน Farmbook จะต้องใช้รหัสทะเบียนเกษตรกร ที่อยู่หน้าแรกของสมุดเล่มเขียว ที่ลงทะเบียนไว้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ทั้งชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านเป็นเลขเดียวกัน
ไขข้อข้องใจกับทะเบียนเกษตรกร

เกษตรกรรายใหม่สามารถ ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบออนไลน์ได้หรือไม่

หากอยู่ใน ทะเบียนบ้านเดียวกัน แต่แยกแปลงกันปลูก สามารถแยกขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้หรือไม่

 • ไม่ได้ เพราะ กำหนดให้ 1 ทะเบียนบ้าน ขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ 1 ครัวเรือนเกษตร (1 ทะเบียนเกษตรกร) เท่านั้น โดยจะมีหัวหน้าครัวเรือนเกษตร 1 คน ไม่จำเป็นต้องเป็นหัวหน้าครัวเรือนตามทะเบียนบ้าน ส่วนสมาชิกคนอื่นๆในทะเบียนบ้าน สามารถเพิ่มเป็นสมาชิกในครัวเรือนเกษตร (ทะเบียนเกษตรกร) ได้

หาก เช่าที่ดินผู้อื่น เพื่อทำการเกษตร ผู้เช่าสามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้หรือไม่

 • ได้ แต่ต้องมีสัญญาเช่าหรือหนังสือรับรองการเช่า ที่แสดงข้อมูล ชื่อสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ให้เช่า ประเภทเอกสารสิทธิ์ เลขที่เอกสารสิทธิ์ สถานที่ตั้งแปลง เนื้อที่ที่เช่า วันที่สิ้นสุดสัญญาเช่า เป็นตัน และหลักฐานแสดงสิทธิการถือครองที่ดินตัวจริง หรือสำเนาเอกสารทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ที่มีการรับรองจากเจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครอง

ไขข้อข้องใจกับทะเบียนเกษตรกร

หากมีเนื้อที่ทำการเกษตรไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกร ได้หรือไม่

 • ได้ แต่ต้องมีรายได้ในภาคการเกษตรที่คาดว่าจะได้รับ ตั้งแต่ 8,000 บาท/ปี ขึ้นไป

ไขข้อข้องใจกับทะเบียนเกษตรกร

สามี ภรรยา ที่มีชื่อ อยู่คนละทะเบียนบ้าน สามารถแยกขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้หรือไม่

 • ไม่ได้ เพราะ กำหนดให้ สามี ภรรยา สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้เพียง 1 ทะเบียนเกษตรกร เท่านั้น ทั้งในกรณีที่จดทะเบียนสมรสและมิได้จดทะเบียนสมรส หรือหย่าขาดจากกัน แต่สังคมรับรู้โดยเปิดเผยว่าอยู่บ้านเดียวกันฉันท์สามีภรรยา แม้จะมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านคนละหลัง ให้ถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกัน

ไขข้อข้องใจกับทะเบียนเกษตรกร

นิติบุคคล สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้หรือไม่

 • ได้ สามารถให้ผู้รับมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจของนิติบุคคลเป็นผู้ขอขึ้นทะเบียนในนามนิติบุคคลได้ ซึ่งบุคคลนี้อาจมีครัวเรือนเกษตรที่เป็นบุคคลธรรมดาของตนเองด้วยก็ได้

ไขข้อข้องใจกับทะเบียนเกษตรกร

ผู้พิการ ทุพพลภาพ สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้หรือไม่

 • ได้ ผู้พิการ ทุพพลภาพ แต่ยังมีความสามารถในการประกอบการเกษตรด้วยตนเอง หรือเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในผลผลิต สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้

ไขข้อข้องใจกับทะเบียนเกษตรกร

การคำนวณเนื้อที่ขั้นต่ำของกิจกรรมการเกษตร สามารถนับรวมจากหลายแปลงได้หรือไม่

 • ได้ การคำนวณเนื้อที่ขั้นต่ำของกิจกรรมการเกษตรสามารถนับรวมจากหลายแปลง หลายเอกสารสิทธิ์ได้
 • ข้าว พืชไร่ ผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ สมุนไพร ไม้ผล ไม้ยืนต้น (แบบสวนเดี่ยว) เพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ ไม่จำเป็นต้องเป็นแปลงที่อยู่ติดกัน *แต่ต้องแจ้งในคราวเดียวกัน*
 • เกษตรผสมผสาน เพาะเห็ด ทำผักงอก นาเกลือ เพาะปลูกในโรงเรือน ต้องเป็นแปลงที่อยู่ติดกันเท่านั้น

ไขข้อข้องใจกับทะเบียนเกษตรกร

หลังจาก ขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้ว ต้องทำอย่างไรต่อ

 • เมื่อเกษตรกรทำการขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้ว จะมีการติดประกาศในหมู่บ้านชุมชน เป็นเวลา 3 วัน หรือจัดประชาคมเพิ่มเติมภายในหมู่บ้านชุมชน เพื่อให้เกษตรกรได้ตรวจสอบข้อมูลของตนเอง โดยเกษตรกรต้องเซ็นชื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลลงในชุดติดประกาศ มิฉะนั้น จะถือว่าไม่ผ่านการตรวจสอบ

ไขข้อข้องใจกับทะเบียนเกษตรกร

สามารถตรวจสอบสิทธิการขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้อย่างไร? 

 • สามารถตรวจสอบสิทธิ์การเป็นเกษตรกร หรือการเป็นสมาชิกครัวเรือนเกษตรกร ได้ที่ http://farmer.doae.go.th
ไขข้อข้องใจกับทะเบียนเกษตรกร

สามารถตรวจสอบสิทธิการขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้อย่างไร? 

 • สามารถตรวจสอบสิทธิ์การเป็นเกษตรกร หรือการเป็นสมาชิกครัวเรือนเกษตรกร ได้ที่ http://farmer.doae.go.th

ไขข้อข้องใจกับทะเบียนเกษตรกร

หากต้องการเปลี่ยนหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกร ต้องทำอย่างไร? 

 •  กรณีหัวหน้าครัวเรือนเกษตร เป็นผู้ดำเนินการเอง จะต้องให้สมาชิกในครัวเรือนที่จะเป็นหัวหน้าครัวเรือนเกษตรแทนลงชื่อในแบบคำร้องด้วย
 • กรณีสมาชิกในครัวเรือนเกษตร เป็นผู้ดำเนินการ ให้สมาชิกที่จะเป็นหัวหน้าครัวเรือนเกษตรแทน เป็นผู้ยื่นแบบคำร้อง โดยต้องให้หัวหน้าครัวเรือนเกษตรเดิมลงชื่อในแบบคำร้อง หรือมีหนังสือยินยอมจากหัวหน้าครัวเรือนเกษตรแนบมาด้วย (ยกเว้นกรณีหัวหน้าครัวเรือนเกษตรเสียชีวิต เจ็บป่วยร้ายแรงหรือติดเดียง ถูกคุมขังในเรือนจำ ไปต่างประเทศ) และให้สมาชิกในครัวเรือนเกษตรมากกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดลงชื่อในแบบคำร้องด้วย หากมีจำนวนเกินกว่าช่องลงชื่อในแบบคำร้อง สามารถทำเป็นหนังสือยินยอมจากสมาชิกในครัวเรือนแนบได้ (หากในครัวเรือนมีสมาชิกเพียงคนเดียว ไม่ต้องมีหนังสือยินยอม)
 • แจ้งขอเปลี่ยนแปลงหัวหน้าครัวเรือนเกษตร ได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่แจ้งขึ้นทะเบียน

ไขข้อข้องใจกับทะเบียนเกษตรกร

สถานภาพของเกษตรกร จะสิ้นสุดลงเมื่อใด? 

 • เสียชีวิต
 • เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
 • แจ้งเลิกประกอบการเกษตร
 • นายทะเบียนหรือผู้ช่วยนายทะเบียนมีคำสั่งจำหน่ายทะเบียนเกษตรกรเนื่องจาก พบว่ามีเจตนาแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
 • ไม่มีการปรับปรุงสถานภาพติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือสำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่แปลงปลูก