ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

พิษจากสารกำจัดแมลง ไพรีทรอยด์ (Pyrethroids)

ที่มา : จุลสารกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ENV.OCC (กรมควบคุมโรค)