พิษจากสารกำจัดแมลง ไพรีทรอยด์ (Pyrethroids)

ที่มา : จุลสารกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ENV.OCC (กรมควบคุมโรค)